Проект

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Основно училище „Христо Ботев“ с. Зелена морава продължава да се адаптира успешно към новите условия, свързани с обучението онлайн. Училището работи по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, благодарение на който към момента са осигурени 8 бр. ученически лаптопи, 4 бр. ученически таблети, 5 бр. лаптопи за педагогически специалисти. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. През м. юни 2021 г. са проведени обучения на: 10 ученици, разпределени в 2 групи по Дейност 2 от проекта за придобиване на умения за работа в ел.среда; на 5 родители и 1 образователен медиатор в 1 група по Дейност 4 от проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" за придобиване на умения за подпомагане на учениците в обучение от разстояние в ел.среда и 4 педагогически специалисти в 1 група по Дейност 3 от проекта за усъвършенстване на уменията им за преподаване в електронна среда.
10 photos