Проектът е насочен към работа с учениците от етническите малцинства: - за гарантиране правото на равен достъп до качествено образование и овладяване на българския език за успешна интеграция; - за развиване на интеркултурно образование и за запазване и развиване на културната идентичност на учениците; - включване на родителите за преодоляване на негативизма към училището и превръщането му в желана територия.