Да се подпомогне процеса на поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VІІІ клас от средищните училища.