Мисия на училището

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено.. прочети повече

Визия на училището

Утвърждаване авторитета на ОУ”Христо Ботев” като училище, способно да формира у учениците... прочети повече

Цели на училището

Повишаване качеството на обучение и осигуряване на условия за пълноценно развитие на подрастващите. прочети повече

Спечелени проекти

Проекти по ЦОИДУЕМ: Проект „Школско звънче за интеграция” - СПЕЧЕЛЕН И ИЗПЪЛНЕН прочети повече

Всички новини


Обява за образователен медиатор по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ - 28 June 2022

1. Длъжност: образователен медиатор по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

2. Изисквано образование: средно/висше

3. Специалност: -

4. Професионална квалификация: -

5. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност

6. Изисквания за заемане на длъжността: владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училището.

7. Вид трудов договор: чл.68, ал.1, т.1 и във връзка с чл.70 от КТ

8. Режим на работно време: пълно работно време - 8 часа

9. Основно месечно трудово възнаграждение: 710.00 лв.

10. Работното място е свободно от: 01.07.2022 г.

11. Необходими документи за кандидатстване:

- Писмено заявление за кандидатстване;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование;

- Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание).

12. Подбор на кандидатите:

- първи етап – по документи;

- втори етап – събеседване с избраните на първи етап кандидати.

13. Срок за подаване на документи: от 28.06.2022 г. до 30.06.2022 г., 10,00 ч.

14. Телефон за контакти: 06047/2231


Проект BG05M2OP001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - 20 July 2021

Основно училище „Христо Ботев“ с. Зелена морава продължава да се адаптира успешно към новите условия, свързани с обучението онлайн. Училището работи по проект “Равен достъп до учлищно образование в условията на кризи”, благодарение на който към момента са осигурени 8 бр. ученически лаптопи, 4 бр. ученически таблети, 5 бр. лаптопи за педагогически специалисти.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските струкутурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

През м. юни са проведени обучения на: 10 ученици, разпределени в 2 групи по Дейност 2 от проекта за придобиване на умения за работа в ел.среда; на 5 родители и 1 образователен медиатор в 1 група по Дейност 4 от проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" за придобиване на умения за подпомагане на учениците в обучение от разстояние в ел.среда и 4 педагогически специалисти в 1 група по Дейност 3 от проекта за усъвършенстване на уменията им за преподаване в електронна среда.


Мултифунционалната класна стая-мотивациия, квалификация и успех - 21 December 2020


Честит 24 май! - 23 May 2020

24 май– Денят на българската просвета и култура и славянската писменост. Най–светлият, най– вълнуващият български празник– празникът на живото слово! Учениците от ОУ "Христо Ботев" с. Зелена морава отправят призив да празнуваме заедно, макар и в електронна среда, за да почетем делото на славянските първоучители св. св. Кирил и Методий.

По този нетрадиционен начин се надяваме, че ще успеем да пресъздадем атмосферата на истински празник, както сме го правили всеки път!

Честит празник!


18 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ - 18 May 2020

Всяка година на 18 май светът отбелязва Деня на музеите и галериите. Началото е поставено на 18 май 1978 г., когато за първи път се чества Международният ден на музеите. Думата "музей" идва от латинската дума "museum", която е от гръцки произход и произлиза от "mouseion". "Mouseion" било мястото (понякога храм), което било посветено на музите, покровителките на изкуствата в гръцката митология. Постепенно денят на музеите започва да се празнува в Европа и почти всички страни. В България се приема през 2005 година. Празникът има за цел да повиши общественото възприятие на ролята на музеите в развиващото се общество и в подрастващото поколение.

Учениците от V – VІІ клас от ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава, отбелязаха Международния ден на музеите с виртуална обиколка на музеите в България. Всеки ученик направи презентация и/или писмена разработка по избор за един от разгледаните онлайн музеи.


Онлайн конкурс за рисунка - 09 May 2020

По случай 9 май – Ден на Европа в ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава се проведе онлайн конкурс за рисунка с учениците от прогимназиален етап. Целта на конкурса е:

• да нарисуват Европа през своите очи;

• да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания;

• да ни накарат да усетим силата на детското въображение

В конкурса взеха участие 20 ученици.

Класиране:

Джанер Шенолов Сеидов от 7 клас на I място

Мелда Шюкрю Сабри от 5 клас на II място

Сибел Гюнай Ибрямова от 5 клас на III място


Честит Гергьовден! - 06 May 2020

В условията на извънредно положение отбелязваме предстоящия майски празник 6 май - Гергьовден. Във връзка с честването на празника бе обявен конкурс за изготвяне на презентации, в който учениците дадоха воля на своята креативност и инициативност в честването и споделянето в електронна среда на майския мазник. На първо място бе класирана Еда Изет, ученичка от VІ клас.


Спрете разпространението на микроби, които разболяват вас и другите! - 22 March 2020

Smiley face

-Презентация

-Заповед


Обява за образователен медиатор - 13 September 2019Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Основно училище „Христо Ботев“ с. Зелена морава

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на пълен работен ден за учебната 2019/2020 година

I. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІІ. Области на дейност.

Общи:

1.1 Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

1.2 Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

2. Специфични:

2.1 Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.

2.2 Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;

2.3 Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;

2.4 Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;

2.5 Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;

2.6 Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;

2.7 Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;

2.8 Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;

2.9 Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;

2.10 Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;

2.11 Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;

2.12 Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;

2.13 В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;

2.14 Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;

2.15 Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;

2.16 Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;

2.17 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

III. Изисквания към кандидатите:

1. Образование: основно/средно/висше образование

2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4. Необходими лични качества:

• лоялност към институцията;

• дискретност;

• толерантност

• умения за работа в екип;

• умения за общуване;

• способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;• умения за мотивация;

• умения за управление на конфликти;

• способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

• умения за разпределяне на времето.

5. Професионален опит: не се изисква

6. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

1. по документи

2. събеседване с избраните по документи кандиати

V. Необходими документи:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование;

5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: 12 месеца

Документи се подават лично или по пощата на адрес: с. Зелена морава, ул. „Камчия“ № 10 или на електронен адрес: ou_z_morava@abv.bg, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор"

Срок за подаване на документи: до 10.00 на 20 септември 2019 г.


Обява за ръководител клуб - 13 September 2018Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-3.002 по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 в партньорство с ЦМДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, Община Омуртаг, ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово

Проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност“

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Изготвяне на програма за провеждане на занятията, ежемесечен отчет за проведената работа и постигнатите от учениците резултати, провеждане на занятията, представителните изяви, инициативи, участие в Зелено училище.

2. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Степен на образование-висше, педагогическо;

- Образователно-квалификационна степен-бакалавър;

- Професионален опит - минимум 3 години в областта на образованието.

3. ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Професионални направления: Начална педагогика

- Да познава: ЗПУО, нормативни и поднормативни документи и актове в системата на образованието;

- Личностни умения и компетентности - умения за работа в екип, доказан опит и желание за работа по проект, идейност, добра комуникация и провеждане на политики за интеграция, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към очаквания резултат;- Лични качества - инициативност, оперативност, коректност, отговорност, лоялност към организацията;- Компютърна грамотност- работа с MS office, internet, ел.поща

4.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – Допустимост по документи и интервю;

5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА:

- Писмено заявление за работа;

- Копия от документи за придобита образователна степен и специалност, документи за допълнителна квалификация;

- Автобиография / европейски формат/

- Документи за компютърна грамотност/ако притежава такъв /

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Препоръки от работодател;

6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено от кандидата лице, до 17.09.2018 год./включително/, 10.00 часа на адрес: с. Зелена морава, ул. „Камчия“ №10, кабинет на директора – Ръководител на проекта;

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителя, определен да приеме документите;

След изтичане срока на обявата комисията проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

Ръководител на проекта:
Емилия Стефанова - Директор на ОУ „Христо Ботев”

с.Зелена морава,общ.Омуртаг


Обява за образователен медиатор - 10 April 2018Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-3.002 по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 в партньорство с ЦМДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, Община Омуртаг, ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово

Проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност“

I. Минимални изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

- да се самоопределя от ромски произход, да владее и упражнява ромския език;

- да има завършено минимум средно образование;

- да притежава умения за работа с персонален компютър - MS Office (Word, Excel), електронна поща, интернет.

Допълнителни знания и умения:

- да познава и се ползва с уважение от представителите на ромската общност в населеното място, като предимство имат препоръчани лица от местни ромски лидери и организации;

- да притежава добри комуникативни и организаторски умения;

- да притежава способност за планиране и организиране на дейността си.

- да сътрудничи и търси съдействието на ромски НПО, на местната власт, както и представители на други институции и др.

Обявената длъжност се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.

Основно месечно възнаграждение: 510.00 лв.

Срок на договора: до 05.09.2019 г.

II. Подборът ще се проведе на два етапа:- Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания;

- Интервю с допуснатите кандидати.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Писмено заявление до ръководителя на проекта (директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава);

2. Автобиография – Europass формат;

3. Копие от диплом за завършено образование;

4. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива - копие и оригинал за сверяване). Копие от трудова и/или осигурителна книжка.

Документите се подават до ръководителя на проекта ( директор на ОУ „Христо Ботев“с. Зелена морава).

Срок за подаване на документите: до 23.01.2018 г. в ОУ „Христо Ботев”с. Зелена мораваІV. Условия за допустимост:

До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления и към тях са приложени необходимите документи.

До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.


Обява за ръководител клуб - 15 January 2018Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-3.002 по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 в партньорство с ЦМДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, Община Омуртаг, ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово

Проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност“

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Изготвяне на програма за провеждане на занятията, ежемесечен отчет за проведената работа и постигнатите от учениците резултати, провеждане на занятията, представителните изяви, инициативи, екскурзии, участие в Детския ромски фестивал „ Отворено сърце“ гр. В. Търново, провеждане на лятна Академия и Зелено училище.

2. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Степен на образование-висше, педагогическо;

- Образователно-квалификационна степен-бакалавър;

- Професионален опит - минимум 3 години в областта на образованието.

3. ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Професионални направления: Начална педагогика

- Да познава: ЗПУО, нормативни и поднормативни документи и актове в системата на образованието;

- Личностни умения и компетентности - умения за работа в екип, доказан опит и желание за работа по проект, идейност, добра комуникация и провеждане на политики за интеграция, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към очаквания резултат;

- Лични качества - инициативност, оперативност, коректност, отговорност, лоялност към организацията;

- Компютърна грамотност- работа с MS office, internet, ел.поща

4.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – Допустимост по документи и интервю;

5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА:

- Писмено заявление за работа;

- Копия от документи за придобита образователна степен и специалност, документи за допълнителна квалификация;

- Автобиография / европейски формат/

- Документи за компютърна грамотност/ако притежава такъв /

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Препоръки от работодател;

6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено от кандидата лице, до 18.01.2018 год./включително/, 10.00 часа на адрес: с. Зелена морава, ул. „Камчия“ №10, кабинет на директора – Ръководител на проекта;

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителя, определен да приеме документите;

След изтичане срока на обявата комисията проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

Ръководител на проекта:

Емилия Стефанова -

Директор на ОУ „Христо Ботев”

с.Зелена морава, общ.Омуртаг


Обява за образователен медиатор - 15 January 2018Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-3.002 по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 в партньорство с ЦМДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, Община Омуртаг, ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово

Проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност“

I. Минимални изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

- да се самоопределя от ромски произход, да владее и упражнява ромския език;

- да има завършено минимум средно образование;

- да притежава умения за работа с персонален компютър - MS Office (Word, Excel), електронна поща, интернет.

Допълнителни знания и умения:

- да познава и се ползва с уважение от представителите на ромската общност в населеното място, като предимство имат препоръчани лица от местни ромски лидери и организации;

- да притежава добри комуникативни и организаторски умения;

- да притежава способност за планиране и организиране на дейността си.

- да сътрудничи и търси съдействието на ромски НПО, на местната власт, както и представители на други институции и др.

Обявената длъжност се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.

Основно месечно възнаграждение: 510.00 лв.

Срок на договора: до 05.09.2019 г.

II. Подборът ще се проведе на два етапа:- Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания;

- Интервю с допуснатите кандидати.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Писмено заявление до ръководителя на проекта (директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава);

2. Автобиография – Europass формат;

3. Копие от диплом за завършено образование;

4. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива - копие и оригинал за сверяване). Копие от трудова и/или осигурителна книжка.

Документите се подават до ръководителя на проекта ( директор на ОУ „Христо Ботев“с. Зелена морава).

Срок за подаване на документите: до 23.01.2018 г. в ОУ „Христо Ботев”с. Зелена мораваІV. Условия за допустимост:

До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления и към тях са приложени необходимите документи.

До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.


Обява за образователен медиатор - 03 January 2018Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-3.002 по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 в партньорство с ЦМДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, Община Омуртаг, ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово

Проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност“

I. Минимални изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

- да се самоопределя от ромски произход, да владее и упражнява ромския език;

- да има завършено минимум средно образование;

- да притежава умения за работа с персонален компютър - MS Office (Word, Excel), електронна поща, интернет.

Допълнителни знания и умения:

- да познава и се ползва с уважение от представителите на ромската общност в населеното място, като предимство имат препоръчани лица от местни ромски лидери и организации;

- да притежава добри комуникативни и организаторски умения;

- да притежава способност за планиране и организиране на дейността си.

- да сътрудничи и търси съдействието на ромски НПО, на местната власт, както и представители на други институции и др.

Обявената длъжност се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.

Основно месечно възнаграждение: 510.00 лв.

Срок на договора: до 05.09.2019 г.

II. Подборът ще се проведе на два етапа:

- Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания;

- Интервю с допуснатите кандидати.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Писмено заявление до ръководителя на проекта (директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава);

2. Автобиография – Europass формат;

3. Копие от диплом за завършено образование;

4. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива - копие и оригинал за сверяване). Копие от трудова и/или осигурителна книжка.

Документите се подават до ръководителя на проекта ( директор на ОУ „Христо Ботев“с. Зелена морава).

Срок за подаване на документите: до 12.01.2018 г. в ОУ „Христо Ботев”с. Зелена морава

ІV. Условия за допустимост:

До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления и към тях са приложени необходимите документи.

До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.


Покана за пресконференция - 21 September 2017Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-3.002 по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 в партньорство с ЦМДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, Община Омуртаг, ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово

Проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност“

На 25 септември 2017 год. от 14:00 часа в Основно училище „Христо Ботев“ с. Зелена морава, намиращо се на адрес: с. Зелена морава, ул. „Камчия“ № 10, ще се състои пресконференция за стартиране изпълнението на проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0085-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обща стойност на проекта: 122 283.80 лв. Срок за изпълнение на проекта: 05.07.2017 г. – 05.09.2019 г.


Обява за административен експерт - 19 September 20171. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Подпомага дейностите за образователна интеграция в изпълнение на Дейност 6 по проекта и образователния медиатор в набиране и изготвяне на база данни от теренната работа в региона. Извършва административна дейност в рамките на проекта, осигуряващи плавното протичане на проектните дейности.

2. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Степен на образование - висше, педагогическо;

- Образователно-квалификационна степен-бакалавър;

- Професионален опит - минимум 7 години в областта на образованието.

3. ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Професионални направления: Педагогически науки, Обществени науки и гражданско образование;

- Да познава: ЗПУО, нормативни и поднормативни документи и актове в системата на образованието;

- Личностни умения и компетентности - умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към очаквания резултат;

- Лични качества - инициативност, оперативност, коректност, лоялност към организацията;

- Компютърна грамотност- работа с MS office, internet, ел.поща

4.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – Допустимост по документи и интервю;

5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА:

- Писмено заявление за работа;

- Копия от документи за придобита образователна степен и специалност, документи за допълнителна квалификация;

- Автобиография / европейски формат/

- Документи за компютърна грамотност/ако притежава такъв /

- Препоръки от работодател;

6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено от кандидата лице, до 20.09.2017 год./включително/, 16.00 часа на адрес: с. Зелена морава, ул.Камчия“ №10, кабинет на директора – Ръководител на проекта; Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителя, определен да приеме документите;След изтичане срока на обявата комисията проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.


Обява за образователен експерт - 19 September 20171. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Създаване на Родителски клуб, провеждане на родителски тренинги и кампании сред родителите. в изпълнение на Дейност 6 по проекта.

2. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Степен на образование-висше, педагогическо;

- Образователно-квалификационна степен-бакалавър;

- Професионален опит - минимум 7 години в областта на образованието.

3. ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Професионални направления: Педагогически науки, Обществени науки и гражданско образование;

- Да познава : ЗПУО, нормативни и поднормативни документи и актове в системата на образованието;

- Личностни умения и компетентности - умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към очаквания резултат;

- Лични качества - инициативност, оперативност, коректност, лоялност към организацията;

- Компютърна грамотност- работа с MS office, internet, ел.поща

4.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – Допустимост по документи и интервю;

5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА:

- Писмено заявление за работа;

- Копия от документи за придобита образователна степен и специалност, документи за допълнителна квалификация;

- Автобиография / европейски формат/

- Документи за компютърна грамотност/ако притежава такъв/

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Препоръки от работодател;

6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено от кандидата лице, до 21.09.2017 год./включително/, 16.00 часа на адрес: с. Зелена морава, ул. „Камчия“ №10, кабинет на директора – Ръководител на проекта;

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителя, определен да приеме документите;

След изтичане срока на обявата комисията проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.


Обява за ръководители на групи - 11 September 20171. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Изготвяне на програма за провеждане на занятията, ежемесечен отчет за проведената работа и постигнатите от учениците резултати, провеждане на занятията, представителните изяви, инициативи, екскурзии, участие в Детския ромски фестивал „ Отворено сърце“ гр. В. Търново, провеждане на лятна Академия и Зелено училище.

2. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Степен на образование-висше, педагогическо;

- Образователно-квалификационна степен-бакалавър;

- Професионален опит - минимум 3 години в областта на образованието.

3. ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Професионални направления: Начална педагогика

- Да познава : ЗПУО, нормативни и поднормативни документи и актове в системата на образованието;

- Личностни умения и компетентности - умения за работа в екип, доказан опит и желание за работа по проект, идейност, добра комуникация и провеждане на политики за интеграция, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към очаквания резултат;

- Лични качества - инициативност, оперативност, коректност, отговорност, лоялност към организацията;

- Компютърна грамотност- работа с MS office, internet, ел.поща

4.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – Допустимост по документи и интервю;

5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА:

- Писмено заявление за работа;

- Копия от документи за придобита образователна степен и специалност, документи за допълнителна квалификация;

- Автобиография / европейски формат/

- Документи за компютърна грамотност/ако притежава такъв /

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Препоръки от работодател;

6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено от кандидата лице, до 21.09.2017 год./включително/, 16.00 часа на адрес: с. Зелена морава, ул. „Камчия“ №10, кабинет на директора – Ръководител на проекта;

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителя, определен да приеме документите;

След изтичане срока на обявата комисията проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.


Обява за образователен медиатор - 23 August 2017I. Минимални изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

- да се самоопределя от ромски произход, да владее и упражнява ромския език;

- да има завършено минимум средно образование;

- да притежава умения за работа с персонален компютър - MS Office (Word, Excel), електронна поща, интернет.

Допълнителни знания и умения:

- да познава и се ползва с уважение от представителите на ромската общност в населеното място, като предимство имат препоръчани лица от местни ромски лидери и организации;

- да притежава добри комуникативни и организаторски умения;

- да притежава способност за планиране и организиране на дейността си.

- да сътрудничи и търси съдействието на ромски НПО, на местната власт, както и представители на други институции и др.

Обявената длъжност се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.

Основно месечно възнаграждение: 460.00 лв.

Срок на договора: до 05.09.2019 г.

II. Подборът ще се проведе на два етапа:

- Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания;

- Интервю с допуснатите кандидати.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Писмено заявление до ръководителя на проекта (директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава);

2. Автобиография – Europass формат;

3. Копие от диплом за завършено образование;

4. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива - копие и оригинал за сверяване). Копие от трудова и/или осигурителна книжка.

Документите се подават до ръководителя на проекта ( директор на ОУ „Христо Ботев“с. Зелена морава).

Срок за подаване на документите: до 31.08.2017 г. в ОУ „Христо Ботев”с. Зелена морава

IV. Условия за допустимост:

До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления и към тях са приложени необходимите документи.

До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.


Честита Нова година! - 1 January 2017

Весела и щастлива 2017 година!


Честит 3 март! - 3 March 2016

На 3 март прекланяме глава пред подвига на руските войници, румънските и фински войни, българските опълченци, Апостолите на българската свобода и всички, които със своята саможертва вградиха живота си в олтара на свободата! Основно училище „Христо Ботев” с. Зелена морава отбеляза Националния празник на България 3-ти март с празнична церемония.


Поклон пред АПОСТОЛА! - 19 February 2016

Днес се навършват 143 години от обесването на една от най-великите ни исторически личности Васил Левски. Васил Иванов Кунчев, популярен с прозвището Левски, е едно от най-светлите имена в българските национално-освободителни борби. Той е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Известен е и като Апостола на свободата заради организирането и разработването на стратегията за освобождаване на България от османско иго. С литературно-музикална програма учениците и учителите от ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава почетоха паметта на Апостола.


Открит урок по биология и здравно образование в 8.клас - 20 February 2016

В изпълнение на плана за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава за учебната 2015/2016г. на 18.02.2016 г. се проведе открит урок-практикум по биология и здравно образование в VІІІ клас на тема: „Устройство и функции на устната кухина и стомаха” със старши учител Стефка Хаджийска. За да създаде емоционална нагласа, нагледност и желание за работа у учениците г-жа Хаджийска използва през целия час мултимедийна презентация, разнообразни интерактивни методи и групова работа. Учениците работиха активно, целенасочено и осъзнато, като непрекъснато бяха провокирани да мислят. Присъстваха директорът, помощник директорът и всички учители.


Открит урок по самоподготовка в 5_ПИГ - 20 February 2016

В изпълнение на плана за квалификационна дейност на ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава за учебната 2015/2016 г. на 16.02.2016 г. се проведе открит урок практикум по самоподготовка в 5_ПИГ със старши възпитател Валентина Йоцова, в присъствието на Директора, пом.директора и възпитателите. Целта на самоподготовката бе овладяване и затвърдяване на знанията по български език и литература – за VІІ клас – „Бай Ганьо у Иречека” Ал. Константинов и за VІІІ клас – „Дервишово семе” Н. Хайтов. С използване на интерактивни методи – работни листи, работа по групи, различни рубрики и презентации, чрез наблягане на специфичните моменти от учебното съдържание и обратната връзка се създаде благоприятна атмосфера за добро овладяване на знания и стимулиране на интеркултурния им обмен в мултиетническа класна стая.


Открит практикум 2.клас - 4 February 2013

На 14.01.2013 година в Основно училище „Христо Ботев” с. Зелена морава, се проведе открит практикум по Околен свят във ІІ клас на тема „Сезонни промени” при старши учител Гюлфие Яхова. Присъстваха директор, ПДУД и учители и възпитатели от ОУ с. Зелена Морава. Бяха приложени разнообразни интерактивни методи, които мотивираха учениците към активност и пълноценно участие в часа.

Открит практикум 3.клас|4 February 2013|На 18.12.2012 год. в ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава, общ. Омуртаг се проведе открит практикум по Български език и литература в 3 клас на тема „Съществителни имена” с преподавател г-жа Айше Мустафова. Присъстваха Директорът на училището, ПДУД, начални учители. Старши учител Айше Мустафова демонстрира своя професионализъм, като съчетаваше разнообразни интерактивни форми и методи, чрез които се откроиха знанията и уменията на учениците от класа.


Открит практикум по "Самоподготовка" в III ПИГ - 8 December 2012

На 03.12.2012 година в Основно училище „Христо Ботев” с. Зелена морава, се проведе открит практикум в ІІІ група ПИГ по тематично направление „Самоподготовка” с преподавател Валентина Йоцова. Присъстваха директор, пом. директор и всички възпитатели от училището. Представеният урок показа възможностите на интерактивната бяла дъска и ролята й за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес. След приключване на урока се проведе дискусия, при която се изтъкна необходимостта от нейното използване не само в часовете по ИКТ, но и в часовете по „ Самоподготовка”.


„ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – ПЪТ КЪМ МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ” - под това мото в рамките на 2 работни дни (28.11. и 29.11.2012г.) - 2 December 2012

Конференцията имаше за цел да се очертае един модерен и съвременен научен подход към целодневното обучение като предпоставка за качествено образование. В мероприятието се включиха експерти от РИО, директори, възпитатели и финансисти от всички 28 средищни училища на територията на област Търговище. Присъстваха и представители на Министерството на образованието, младежта и науката - г-жа Ели Тричкова и г-н Борис Шейнин, във връзка с дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.В рамките на програмата се наблюдаваха добри практики от училища с целодневна организация. Богата гама от разнообразие на идеи и разработки се съдържаха в представените 15 презентации по трите тематични направления от целодневната организация „Самоподготовка”, „Дейности по интереси” и „Организиран отдих и спорт”. Основно училище „Христо Ботев” с. Зелена морава представи презентация по тематично направление „Организиран отдих и спорт”.


ДИСКУСИОННО СТУДИО - 18 November 2012

В рамките на втори етап на Дискусионното студио „Организацията на учебното време на учениците от училищата в съседни държави” с организатори Регионален инспекторат по образованието – Търговище и II СОУ „Проф. Н.Маринов” служители на РИО-Търговище и 30 директори, пом. директори и учители от училища от областта посетиха училище ”Лучиан Григуреску” в град Меджидия, Република Румъния. Гостите, водени от директора г-жа Емилия Чиокан разгледаха училището, след което се запознаха с управленския опит и добрите практики в училището. На семинара, организиран от г-н Тимофте Лилиана, началник на Инспектората по образование-град Констанца бяха представени презентации на експертите, отговарящи за Европейски проекти от Констанца и 6 училища от град Меджидия.


В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” С.ЗЕЛЕНА МОРАВА СЕ ПРОВЕДЕ ПРАКТИКУМ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - 18 November 2012

На 14.11.2012 г. в ОУ „Христо Ботев” с.Зелена морава се проведе практикум по човекът и природата с ученици от V клас с преподавател г-жа Стефка Хаджийска. Часът протече динамично. Използвани бяха разнообразни интерактивни методи на преподаване.


"Подари дръвче, засади гора" - 22 April 2012

На 21 април 2012 г. от 13.30 часа Основно училище "Христо Ботев" с.Зелена морава подкрепи столичната инициатива „Подари дръвче, засади гора”, което се провежда под патронажа на г-н Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката.Във връзка с това и по повод 22 април – деня на Земята, в ОУ "Христо Ботев" с. Зелена морава доброволно всеки клас засади по едно дръвче и така допринесохме за създаването на един по-чист и хармоничен свят.


"Виртуална пролет" - 22 April 2012

Приключи участието на ученици от Основно училище„Христо Ботев” с. Зелена морава в състезанието за компютърна рисунка и колаж „Виртуална пролет” към ПГАЕ „Гео Милев”гр. Бургас. Директорът на училището г-жа Емилия Стефанова връчи сертификати на участниците.


Всички букви зная, мога да чета. - 20 April 2012

Под надслов: "Всички букви зная, мога да чета" на 06.04.2012 г. първокласниците от ОУ "Христо Ботев" с.Зелена морава под ръководството на класния им ръководител г-жа Гюлфие Яхова показаха на гостите и своите родители, че вече са грамотни.Празникът премина с много песни, стихове и игри, с които малките ученици показаха своите знания. Накрая се сбогуваха със своя първи учебник - Буквара.Родителите с радост и гордост аплодираха своите деца.


ОБЛАСТЕН ПРЕСЦЕНТЪР И ОБЛАСТЕН ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА - 18 March 2012

Заедно, задружно, с общи усилия.


УМЕНИЯ ЗА РАБОТА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ - 18 March 2012

На 9, 10 и 11 март 2012 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на средното образование – Банкя 35 директори, помощник-директори, главни учители и старши учители от училищата на област Търговище преминаха квалификационен курс за работа със заинтересовани страни с обучител Ваня Тивидошева. Обучението е по плана за приложение на иновативната практика „Заедно, задружно, с общи усилия”, с която екипът за иновации от област Търговище (ЕИОТ) участва в националния конкурс за иновации в управлението.


Проект "Твоят час"    Министерство на образованието и науката


Проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност”

Проект „Подкрепа за успех”