Цели на училището:

- Повишаване качеството на обучение и осигуряване на условия за пълноценно развитие на подрастващите.
- Повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането на ИТ и съвременни методи на преподаване.
- Изграждане на образовани личности с възможност за успешна обществена реализация.