V. ЛЕКТОРИТЕ

  

  Лекторите

  Ядра на учебното съдържание по БЕЛ

  Комплексна компетентност по БЕЛ

  Методически обсъждания и споделяне на опит

 

Лекторите

 

За проекта са наети преподавателите по български език и литература от училището.

Те изготвиха свои разпределения, съобразени с план-графика за провеждане на занятията. Взетите теми се нанасят редовно в материалната книга на проекта.

Занятията се провеждат по два часа седмично в понеделник  и с двете групи.

Участниците се подписват на работни листи, за да удостоверят своето присъствие.

 

 

Ядра на учебното съдържание

 

 

 

Комплексна компетентност по български език

Лингво-комуникативни компетентности -  умения у учащите да общуват на български език; да разбират, обобщават и интерпретират информация на този език.

Социо-културни компетентности – умения за придобиване на познания от географско, историческо и житейско естество.

Способност на учащия се да се научи самостоятелно да учи – овладяване на техника за самостоятелно учене.

Способност на учащия се да се развива като личност – бързо да се ориентира в съответните ситуации, да вземат решения, да пренасят заученото в нов контекст.

 

 

Методически обсъждания и споделяне на опит

 

Тези обсъждания се провеждат паралелно с педагогическия съвет с цел опитът на учителите, ангажирани по проектните дейности, да бъде представен на другите учители.

Обсъждат се методиката на преподаване в занятията; резултатите, които се постигат и проблеми с които се срещат бенефициентите по проекта.