Проектът „Школско звънче за интеграция” е разработен от учители от ОУ „Христо Ботев”, с.Зелена морава с партньор ОУ „Г.Бенковски”, с.беломорци. Той цели да подпомогне обучението на учениците-билингви, да подобри тяхната успеваемост и мотивация в училище и да доведе до по-успешната им социализация.

 Девиз:

 
                                                                                                                                                                                                                                   

                                Играя и се забавлявам, правоговорните грешки отстранявам,

            правописните умения си проверявам

 

 


1.      Подпомагане работата по усвояване на българския език, за да  имат равен старт и правото на равен достъп до

качествено образование чрез въвеждане на интерактивните методи на преподаване, прилагане на „добрите практики”, превръщането на взаимодействието учител-ученик в партньорство.                     

2.                      Обогатяване на знанията на учениците със занимателни игри, четене на допълнителна художествена литература, извършване на разнообразни упражнения, дискусии по актуални въпроси от ежедневието, гледане на филми по изучавани произведения, решаване на казуси, участие в литературни композиции и др.

3.                      Приложение на знанията в езиковата практика:

Ø  Усъвършенстване способността да разказват, описват, разсъждават;

Ø  Развитие на наблюдателността, въображението, логическото мислене;

Ø  Добиване на умения за четене с разбиране, мнения по зададените казуси;

Ø  Създаване на интерес и приобщаване на малкия читател към книгата.

Постигането на целите е не само чрез натрупаните езикови знания, но и чрез активиране на жизнения опит и творческите способности на учениците.

Така без напрежение, неусетно чрез играта да овладеят книжовната норма на българския език. Игрите са реална предпоставка за развитие на говорните умения и навици. Чрез тях се разчупва шаблонът, учениците се освобождават от задръжки, страх, притеснение. Те трябва да имат увлекателен характер. Чрез въвеждане на игрови елементи скучните упражнения се превръщат в приятно занимание.

 


v

Принципите:

 
Достъпност – ясна и разбираема реч на учителя;

v Нагледност – за по-лесно разбиране на учебното

                          съдържание;

v  Редуциране на учебното съдържание…… обем;

v  Действеност – обучаваните да не бъдат пасивни слушатели;

v 

Часовете:

 
Постепенно усложняване на задачите периодична повторяемост на знанията. Възпитаване на самоконтрол и самоооценка.

 

¨      полезни, приятни, желани.

 

 

 

 

                 

Резултатът:

 
                                  Правилно четене, вярно писане, богата реч, единна езикова

                                среда, разбирателство между етносите.

Чрез инвестиране в човешкия потенциал, проектното предложение допринася за подобряване качеството на живот, засилва социалната адаптация и мотивация за посещение на училище и овладяване на българския език, разширява достъпа до качествено образование, намалява броя на нискограмотните ученици като максимално обхваща подлежащите, утвърждава общочовешки ценности.

 

 

 

 

 

*   Ф И Н А Н С И Р А Н Е

 

 

 

 

*   Проектно предложение

 

 

Присъствието на  Република България в семейството на европейските държави изисква уеднаквяване на българските образователни стандарти с европейските. Особено внимание в това отношение се обръща на гарантирането на равен достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства като същевременно се съхрани и развие културната им идентичност. За мнозина обаче, мултикултурната среда продължава да бъде неблагоприятен фактор, а не естествен ресурс за социалното и познавателно развитие на подрастващите. Социалната изолация, увеличаването на безработните и зависими от държавна издръжка нанасят непоправими щети върху психиката на децата от различен етнически произход. От друга страна , затруднената адаптация на децата от ромски и турски произход в началното училище и незадоволителното усвояване на преподавания учебен материал, поради недостатъчното владеене на българския език, налагат изпълнението на проекта: „Школско звънче за интеграция”. Той ще доведе до подобряване достъпа до образование и достъпа до качествено образование като главен аспект за социална и икономическа десегрегация и последваща интеграция, формиране на подходящ социално-психологически климат.

Проектът е в съответствие с двете основни цели на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка 2006 – 2015 г., със Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства у нас, приета на 11.06.2004 г., с Националния план за действие по нейното изпълнение, с Лисабонската стратегия  (младежите да работят в мултикултурна и мултиетническа среда и в интегрирана класна стая), с общинската Програма за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на МОН, Програма за образователна интеграция на учениците от различни етнически малцинства 2008 – 2010 г. в ОУ „Христо Ботев” с.Зелена морава.

*   Целева група

Общ брой на преките участници в проекта (целевата група)  -  96, от тях 30 ученици от нашето училище и 30 ученици от училището-партньор, административен персонал – 4-ма, лектори – 2-ма учители по български език и литература и родители на ученици – 30 от различни етнически и религиозни групи.

Предполагаем брой на непреките участници – 160 ученика, учители – 15, родители – 50.

Административният персонал и учителите са в тесен контакт с учениците от разнородните етноси и са запознати с техните проблеми и преживявания. Те ежедневно се сблъскват в преподавателската си работа с казуси от мултикултурен характер. Техният опит, добри практики и изводи ще могат да бъдат споделяни и от останалите учители, както и учители от други села и градове чрез популяризирането на проекта.

Предполагаем брой на непреките участници в проекта – 150 ученици и 15 учители.

 

Проектното предложение съответства на целевата група.

 

*   Индикатори

 

1.              Брой ученици от етническите малцинства, включени в образователните групи – след избор (подбор) по изготвени критерии от екипа на проекта.

Целевата група е формирана през м.Х. на учебната 2010/2011 г.

(Ако няма отпаднали ученици, индикаторът е изпълнен)

2.              Брой родители от етническите малцинства, включени в проекта с цел повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система.

(Индикаторът е изпълнен)

3.              Поставяне на рекламно пано на входа на училището.

           (Индикаторът е изпълнен)

4.              Изготвяне на план-графика за провеждане на занятията за обучение на учениците, невладеещи българския език.

(Индикаторът е изпълнен)

5.              Оборудване на кабинет по български език с ДМА.

          (Индикаторът е изпълнен)

6.              Закупуване на канцеларски материали, помагала, речници и художествена литература, литература за родители, необходими за проекта

(Индикаторът е изпълнен)

7.              Закупуване на купони с цел подпомагане на учениците в неравностойно положение за редовното им посещение на училище.

           (Индикаторът е изпълнен)

8.              Провеждане на занятията по график.(Работен лист)

        (Индикаторът е изпълнен)

9.              Участие в литературна композиция по повод деня на народните будители.

10.          Провеждане на състезанията по български език и оценяване на постиженията след приключване на даден етап от обучението на учениците.

Брой ученици и родители -

(Индикаторът е изпълнен)

11.