Цел на проекта:

Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда

Специфични цели:

  • Да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
  • Да бъдат включени в учебна дейност неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование.
  • Да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда.


  • Основни проектни дейности:
  • Осигуряване на обучението на възрастни с учебни и методически материали
  • Квалификация на учители по андрагогика
  • Провеждане на обучение за ограмотяване (изучаване на учебно съдържание за начален етап на образование)
  • Сертифициране на резултатите от обучението
  • Създаване на регистър за издадените удостоверения