ІV. РОДИТЕЛИТЕ

 

Училище за родители

 

Синхрон между семейното и училищното възпитание

1.                 Родителски срещи за запознаване с проекта – представяне на мултимедийна презентация.

2.                 Попълване на декларации от родителите и техните деца за съгласие за участието им в проекта, финансиран от ЦОИДУЕМ.

3.                 Четене на литература от родителите, предоставена им от екипа и провеждане на дискусии с цел достигане до становище, че да бъдат образовани и да успеят в живота, младите хора трябва задължително да посещават училище. Непрекъснатата комуникация между родители и деца е важен фактор за положителна мотивация.

„Добре ли мотивираме своите деца за училище”,

„Каква е рецептата за добри родители”

4.                 Въвличане на семействата за участие в състезанията и културните събития.

Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на състезанията и рециталите (изпращане на покани).

Родителите да присъстват на състезанията, за да подкрепят своите деца, да бъдат съпричастни с тях и да усетят ползата от проекта.

5.                 Представяне на презентацията на Д.Стоянова „Училище …..” на родителска среща.

6.                 Изготвяне на анкетни карти и попълването им от родителите за ползата на проекта.