ІІІ. УЧЕНИЦИТЕ

  Критерии за подбор на участниците

  Информационна банка с база данни за учениците

Подобряване на средата и организация на учебните занятия

  Провеждане на занятията

  Участие в литературни композиции по повод на годишнини, бележити дати, празници.

 

Критерии за подбор на участниците

  1. Деца, невладеещи българския език, за да имат равен старт с останалите ученици.
  2. Деца в неравностойно положение, за да бъде предотвратено отпадането им от училище.
  3. Стремеж към непрекъснато говорене на българския език (в часове, междучасия, активен отдих).
  4. Отговорност към поставените задачи от класните ръководители и възпитателите.
  5. Желание за участие в олимпиади, състезания, конкурси, рецитали.

 

Въз основа на изготвените критерии от екипа беше направен подборът на учениците.

 

Информационна банка с база данни за всеки ученик

 

 

Списък на І група с лектор г-жа Емилия Милушева

Синан Салиев Салиев

Силвия Петкова Емилова

Йозлем Юриева Стефанова

Дамла Феимова Салимова

Зехра Ешрефова Илязова

Нюнгюл Елманова Якубова

Сибел Алиева Ахмедова

Синан Хасан Шакир

Айсун Бисерова Бахнева

Айсун Исмаилова Ахмедова

Билял Бейджанов Местанов

Хакан Айхан Хюсеин

Айджан Ибрахимова Мехмедова

Едис Ешрефов Ахмедов

Налян Исмаилова ХюсеиноваСписък на ІІ група с лектор г-н Владимир Йоцов

Айгюл Гюнайдънова Халилова

Февзи Исмаилов Ахмедов

Есра Исмаилова Халилова

Хасан Тефиков Мехмедов

Гюлджан Сеидова Хасанова

Ниязи Лютфиев Ниязиев

Есин Илханова Хасанова

Гюлджан Илмиева Идризова

Емрах Юсуфов Якубов

Сердар Айдънов Мехмедов

Ферди Ердинч Мухарем

Юнал Тефиков Исуфов

Сибел Халилова Хасанова

Ферди Исметов Сюлейманов

Юнай Мехмедов Ахмедов

 

 

Подобряване на средата и организация на учебните занятия

 

Формиране на групите – Групите са оформени както е заложено по проекта. Занятията се посещават редовно и с интерес от учениците.

Групите имат и разработен график на обучение, като взетите часове се отразяват в съответната материална книга. Заниманията се провеждат в самото училище, в двата кабинета, обзаведени за тази цел.

(снимки на кабинета)

Учениците бързо се адаптираха и осъзнаха ползата от допълнителни занятия. Лекторите имат разработено учебно разпределение по български език и литература и работят по него.

 

Изготвяне на план-графика за провеждане на занятията

                                  Х – 4, 11, 18, 25

                                  ХІ – 8, 15, 22, 29

                                  ХІІ – 6, 13, 20

                                  І – 3, 10, 17, 24

                                  ІІ – 7, 14, 21, 28

                                  ІІІ – 7, 14, 21, 28

                                  ІV – 11, 18, 25

                                  V – 2, 9, 16, 23, 30

                                  VІ – 6,13

 

Осигуряване на учебни материали

 Закупени са учебни помагала по БЕЛ, речници, художествена литература. Закупената богата учебна литература за работа на учениците, подпомага и дейността на учителите.

 

Кабинетите по БЕЛ

Оборудвани са кабинети по БЕЛ с дълготрайни материални активи за постигане на прекрасно модернизирана училищна среда.

 

Планиране

Лекторите работят според индивидуалните оценки на потребностите за всяко дете.

 

 

 

Провеждане на занятията

Използват се интерактивни методи на работа като стремежът е извънучилищните часове да са по-забавни и да насърчават работата в група. Така се постига положително въздействие върху мотивацията на децата и се улеснява постигането на поставените цели.

Увеличава се времето, в което учениците общуват на български език и изпълняват упражнения, без да се страхуват от цифрова оценка. Оценката е словесна и цели да поощри ученика да работи още, дори и да греши.

Използват се помагала, които предизвикват интерес, защото са различни от учебниците по задължителна подготовка.

Рубриките:

                  „Припомнете” – проверка на изученото

                  „Запомнете” – нови знания

                  „Арт закачка” – творчески задачи

                  „Думи под лупа” – правописен речник – включва думи, чиито правопис затруднява учениците

                  „Проверете” – тестови задачи с отворен характер, които проверяват по-задълбочено знанията и активизират творческите способности на учениците

-          ролеви игри – размяна на тетрадки

-          решаване на казуси

„Победете” – игрови варианти за развитие на самокритичността на учениците

 

Участия в литературни композиции

Изготвяне на литературна композиция (сценарий) по повод на бележити дати, годишнини, чествания. Подготовка и участие в рециталите. Изявата на детето го прави съпричастно с общото въодушевление, специфичното общуване чрез художествената творба го радва, създава му самочувствие.